REKLAMAČNÝ PORIADOK

 


Prevádzkovateľ liehovaru na pestovateľské pálenie ovocia (ďalej len "pálenice") vydáva tento reklamačný poriadok v súlade so zákonom NR SR č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.

1.

Pestovateľ, ktorý sa dohodol s prevádzkovateľom na poskytnutí služby výroby destilátu v pálenici, je oprávnený prípadnú svoju nespokojnosť v súvislosti s vyrobeným destilátom reklamovať.

2.

Reklamáciu kvality a množstva vyrobeného destilátu uplatňuje pestovateľ u zodpovednej osoby prevádzkovateľa ihneď po zistení nedostatku pri preberaní destilátu priamo v pálenici.

3.

Po prevzatí vyrobeného destilátu a opustení priestorov pálenice, stráca pestovateľ nárok na reklamáciu množstva a nameranej stupňovitosti vyrobeného destilátu.

4.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za nádoby, uskladnené v prevádzke po prevzatí destilátov zákaznikom.

5.

O reklamácii pestovateľa vyhotoví prevádzkovateľ záznam o reklamácii v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden zostáva u prevádzkovateľa a jeden sa odovzdá pestovateľovi.

6.

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1993.