Prihlásenie na pálenie

Žiadateľ vyhlasuje, že vo výrobnom období si dal vyrobiť ovocný destilát v inom liehovare na pestovateľské pálenie ovocia: ÁNO / NIE *. Ak áno, k žiadosti priloží písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti s uvedením údajov podľa § 4 ods. 3 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 653/2002 Z. z. [množstvo vyrobeného destilátu v litroch alkoholu (l a)] a sídlo liehovaru s potvrdením príslušného liehovaru o množstve vyrobeného destilátu.

 

Žiadateľ ďalej vyhlasuje, že je oboznámený s prevádzkovým a reklamačným poriadkom liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia, súhlasí s aktuálnym cenníkom služieb a so spracovaním poskytnutých osobných údajov pre potreby pálenice v zmysle zákona.

 

Žiadateľ berie na vedomie, že za uvedenie nepravdivých údajov je právne zodpovedný.